تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - بیداری دل
بیداری دل

<meta name="description" content="فروشگاه کتاب، دانلود رایگان کتاب، دانلود کتاب، خرید کتاب، فروش کتاب، تازه های کتاب، فروش تازه های کتاب">

به نام او که همه چیزم اوست. به نام او که زندگیم در جهت اوست. به نام او که زنده به اویم. به نام او اویم، به نام او که به اویم، زنده به اویم، زندگیم به خاطر اوست، شدنم در جهت اوست، بودنم از اوست، رفتنم به اوست، یادم اوست، جانم اوست، معشوقم اوست، مقصودم اوست، مرادم اوست، امیدم اوست.

احساسش می کنم با قلبم با ذره ذره وجودم با تمام سلول هایم احساسش می کنم اما بیانش نتوانم کرد.

ای همه چیزم، به یادت هستم به یادم باش که بی تو هیچ و پوچ خواخهم بود.

«وصیت نامه یکی از شهدای عزیز»

عرفان یکی از تابناک ترین لحظات بشری است که موجب و موجد بسیاری از پدیده های فکری و هنری بوده است و آن طریقه ای از معرفت نزد آن دسته از صاحب نظران است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیق بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدلال. عرفان عبارتست از اعتقاد به امکان ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد عاقل و معقول از جهت علمی عبارتست از ترک رسوم و آداب قشری و ظاهری و تمسک به زهد و خلاصه گرایش به عالم درون و بدین قرار عارف ذات مطلق را نه به برهان بلکه به ذوق و وجد درک می کند و به اعتقاد او اگر برای دریافت جمال حق و نیل به آن راهی هست راه عشق است نه راه عقل.

بیداری دل

یار ما با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافرست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

گرچه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ایدل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی خموش

تانگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت

تا آشنای عشق شدم زاهل زحمتم

هست امیدم که علی رغم عدد روز جرا

فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم