تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - حسابرسی 2


hesabdari2


حسابداری عبارتست ازفرایند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وگزارشگری اطلاعات اقتصادی تحت عنوان صورتهای مالی برای تصمیم گیری آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.شروع کارحسابداری باوقوع یک رویدادمالی است. وقوع یک رویدادمالی، جمع آوری شواهدومدارک اولیه، صدورسندحسابداری، ثبت درسوابق است. گزارشگری مالی:محصول نهایی حسابداری مالی وابزاراساسی اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورتهای مالی است که شامل اجزای زیر می باشد:

۱-صورتهای مالی اساسی

۲- یاداشت های توضیحی صورتهای مالی

مبانی تهیه صورت های مالی

مبانی تهیه صورت های مالی اساسی بهای تمام شده تاریخی است و در موارد مقتضی ممکن است از ارزشهای جاری نیز استفاده شود. از آنجایی که تفصیر صحیح صورتهای مالی مستلزم آگاهی از مبانی تهیه آنها است،  این مبانی باید در صورتهای مالی افشا شود.

تعریف حسابرسی

تعاریف متعددی از حسابرسی ارائه گردیده است که در اینجا به سه تعریف اشاره می‌شود:

حسابرسی عبارت است از هر گونه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و انجام سایر بررسی‌ها که توسط شخصی مستقل از تهیه کننده آن به منظور ارائه اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی انجام می‌پذیرد.

حسابرسی عبارت است از بررسی تحلیل ترازنامه و صورت سود و زیان و اسناد و دفاتر حسابداری و سایر مدارکی که این صورت‌های مالی بر مبنای آنها تهیه و تنظیم شده است.

حسابرسی فرآیندی منظم و سیستماتیک جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت و در ارتباط با فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها یا اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های حسابداری

هدف اصلی فرآیند گزارشگری تبدیل و انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی از تهیه کننده اطلاعات استفاده کننده می یابد در دو مورد قضاوت کند:

۱: تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیازهای اطلاعاتی خود.

۲: ارزیابی(صریح یا ضمنی) کیفیت اطلاعات دریافت شده.